Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor El Haddouchi

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft aan Advocatenkantoor El Haddouchi.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Advocatenkantoor El Haddouchi, waaronder iedere gewijzigde dan wel aanvullende opdracht.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor El Haddouchi, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In dit verband is de werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, volledig uitgesloten.

Advocatenkantoor El Haddouchi heeft het recht, indien noodzakelijk, zich zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever te laten vervangen door een waarnemende advocaat. Indien zich een geval voordoet waarin waarneming noodzakelijk is, dan zal dat door de eigen advocaat of waarnemende advocaat met de opdrachtgever worden gecommuniceerd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het verzenden van een opdrachtbevestiging door Advocatenkantoor El Haddouchi aan opdrachtgever.

Opdrachtgever doet hierbij, indien aanwezig, afstand van een toepasselijkheidsverklaring van eigen algemene voorwaarden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke naar het oordeel van Advocatenkantoor El Haddouchi nodig zijn ter uitvoering van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de aan Advocatenkantoor El Haddouchi ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Indien en voor zover opdrachtgever daarom verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.

De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet naar behoren ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en/of bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding
Advocatenkantoor El Haddouchi zal ter uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en de geheimhouding.

De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Advocatenkantoor El Haddouchi, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij daartoe door de Advocatenkantoor El Haddouchi voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 6 Honorarium en kosten
De kosten van de uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor El Haddouchi omvatten het honorarium en eventuele verschotten.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het door Advocatenkantoor El Haddouchi in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief.

De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door het kantoor ten behoeve van opdrachtgever zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, leges, kosten van deskundigen, uittreksels en reiskosten.

Door Advocatenkantoor El Haddouchi in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte en aan de opdrachtgever voorgeschoten verschotten alsmede de kosten die aan Advocatenkantoor El Haddouchi in rekening zijn gebracht door ingeschakelde derden, worden te allen tijde aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

In zaken waarin bijstand wordt verleend middels toevoeging (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) zal het honorarium bestaan uit de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand is vastgesteld.

Artikel 7 Betaling
Advocatenkantoor El Haddouchi zal de opdracht voor opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval zekerheid zal hebben gesteld, of in geval van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand de eigen bijdrage is voldaan.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.

In geval van verzuim is opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
Indien Advocatenkantoor El Haddouchi haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

Indien tijdige betaling uitblijft, is Advocatenkantoor El Haddouchi gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien ondanks diverse verzoeken betaling uitblijft, is Advocatenkantoor El Haddouchi bevoegd zich in de aanhangige procedure(s) waarin zij namens opdrachtgever optreedt als advocaat of gemachtigde te onttrekken. Advocatenkantoor El Haddouchi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onttrekking uit de aanhangige procedure(s).

Artikel 8 Beëindigen opdracht
Het staat de opdrachtgever en Advocatenkantoor El Haddouchi daarnaast te allen tijde vrij een opdracht zonder opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat Advocatenkantoor El Haddouchi een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid door opdrachtgever van de door Advocatenkantoor El Haddouchi gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor El Haddouchi gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenkantoor El Haddouchi onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Advocatenkantoor El Haddouchi gegeven opdrachten de bevoegdheid van Advocatenkantoor El Haddouchi in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Advocatenkantoor El Haddouchi voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor El Haddouchi is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam. Dit laat onverlet dat Advocatenkantoor El Haddouchi te allen tijde het recht heeft om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in de jurisdictie van de opdrachtgever.

Artikel 11 Klachten- en geschillenregeling
Advocatenkantoor El Haddouchi neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

De klachtenregeling van Advocatenkantoor El Haddouchi betreft de door Advocatenkantoor El Haddouchi gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Advocatenkantoor El Haddouchi over de dienstverlening. Deze klachten worden behandeld door een advocaat.

Wanneer Advocatenkantoor El Haddouchi er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Advocatenkantoor El Haddouchi met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klacht binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Advocatenkantoor El Haddouchi beschikt over kantoorklachtenregeling waarin de procedures worden beschreven.